Algemene Voorwaarden - Algemene Bepalingen
1. ALL4PARROTS houdt zich bezig met de verkoop van alles wat nodig is voor het houden en kweken (zaden en opfok voer), alsook voor het bezighouden van de vogel nadien (speelgoed en boom standaarden).
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van ALL4PARROTS, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van ALL4PARROTS en overeenkomsten tussen en haar klanten.
3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen ALL4PARROTS en de klant zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Het nalaten door ALL4PARROTS op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van ALL4PARROTS aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door klant te eisen. 
6. Al het houten speelgoed is gemaakt van echt hout en is dus een natuurproduct. Vormen, kleuren en formaten kunnen afwijken. Ook kan het zijn dar er scheuren of knoesten in het hout terug te vinden is.

Algemene Voorwaarden - Prijzen, betaling, verzending en retourneren
1. Alle door ALL4PARROTS opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen vooraf inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door ALL4 PARROTS geleverde goederen, verrichtte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
3. Door ALL4PARROTS opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren.
4. Alle facturen zullen door de klant voorafgaande verzending worden betaald volgens de overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke hiervan zal de bestelling zonder bericht niet verzonden worden of niet in behandeling worden genomen.
5. ALL4PARROTS is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
6. Verzenden. Kies deze optie indien de producten door ons verzonden of bezorgd moeten worden.
De verzendkosten worden bij bestellingen automatisch uitgerekend door de webshop. Max 20 kilo.
Indien de verzendkosten hoger uitvallen dan uitgerekend door de webshop of voor grote en/of zware items, sturen wij na bestelling een nacalculatie voor transport.
7. Bestelde en betaalde artikelen kunnen tevens op afspraak worden opgehaald in onze vestiging in Wijk bij Duurstede. ALL4PARROTS neemt dan contact met u op om een exacte tijd en datum met de klant af te spreken.
8. Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
9. Alle aangekochte artikelen kunnen om hygiënische redenen niet worden geroutineerd of worden geruild.

Algemene Voorwaarden - Reclamatie
1. Indien de klant bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant jegens ALL4PARROTS
2. Reclamatie schort de verplichtingen van klanten niet op.
3. Om hygiënische redenen en om gezondheidsproblemen in verband met dierenwelzijn, kunnen verkochte goederen niet geruild of teruggestuurd worden.
4. Eventuele schade of gebreken dient de klant direct of dan wel binnen 24 uur schriftelijk kenbaar te maken aan ALL4PARROTS.

Algemene Voorwaarden - Overmacht
1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan ALL4PARROTS is toe te rekenen, nakoming door ALL4PARROTS  zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoer storingen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij ALL4PARROTS als bij haar toeleveranciers.
3. Indien ALL4PARROTS voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. ALL4PARROTS heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.


Algemene Voorwaarden - Aansprakelijkheid
1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt ALL4PARROTS geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
2. Aansprakelijkheid van ALL4PARROTS voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
3. ALL4PARROTS is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ALL4PARROTS of haar leidinggevende ondergeschikten.

Algemene Voorwaarden - Vrijwaring
1. De klant vrijwaart ALL4PARROTS tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de klant van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de klant rustende verplichtingen.
2. De klant vrijwaart ALL4PARROTS verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.

Algemene Voorwaarden - Geschillen En Toepasselijk Recht
1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
2. Overeenkomsten tussen ALL4PARROTS en de klant worden beheerst door het Nederlands recht.